Rekonstrukce

areálu

zámeckého

pivovaru Semín

Historie - obce Semín

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1339 a jejím prvním majitelem byl Heřman ze Semína.

V roce 1379 vlastnil obec Semín Mikulášek Tatka, který se stal patronem a investorem kostela Svatého Jana Křtitele. V 15. století patřil Semín rodu Hanykéřů. V roce 1480 získal panství Jan Kapoun ze Smiřic, jeho dcera Anna prodala panství Janu Zdechovskému ze Sekeřic. V roce 1497 od Jana Zdechovského ze Sekeřic zakoupil „Semín nad Labem, tvrz pustou, ves celou…“ jeden z nejbohatších šlechticů tehdejší doby Vilém II. z Pernštejna. Semín se tím stal součástí druhého největšího panství na území Čech a jeho význam tak podstatně stoupl. Vilém II. z Pernštejna nechal v Semíně postavit renesanční budovu (později zvanou zámek Semín) za účelem správy západní části panství.

Unikátní lokalita – obec Semín

Obec Semín je součástí unikátního krajinného celku - území Kladrubského Polabí, prohlášeného Ministerstvem kultury ČR za památkovou zónu, která je ojedinělým příkladem formování a využívání krajiny odvíjející se od chovu koní, jejímiž kulturními hodnotami jsou areál národní kulturní památky Hřebčín Kladruby nad Labem, kulturní památky a další historické architektonicky i technicky významné stavby, včetně historických systémů vodního hospodářství, reprezentovaných Semínským akvaduktem. Významné středověké dílo vybudované v letech 1498–1521 mimoúrovňově převádí tok Opatovického kanálu přes Sopřečský potok. Z hlediska sídelní struktury vykazuje území památkové zóny Kladrubské Polabí kvality historicky utvářené kulturní krajiny, v níž existuje mezi přírodními podmínkami a vývojem osídlení úzká souvislost. Jedná se bez nadsázky o kulturní krajinu, která je typickým představitelem kombinovaného díla přírody a člověka. Toto dílo vznikalo kontinuálně po staletí. Do vývoje osídlení, charakteru výstavby i formování krajiny a jejího obrazu se zde promítala hospodářská racionalita, avšak se smyslem pro komponování, které bylo účelné a zároveň organické a estetické. Celé území je územím s archeologickými nálezy. V neposlední řade se jedná o Nárazníkovou zónu statku světového dědictví "Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem". Předmětem ochrany v památkové zóně Kladrubské Polabí nejsou pouze architektonické dominanty, ale také historické půdorysné členění pozemkového fondu, prostorová skladba jednotlivých druhů pozemků, cesty a komunikační síť, systém alejí a vegetačních pásů.

Důkazem toho budiž mj. národní přírodní památka Semínský přesyp. Ojedinělé naleziště kriticky ohroženého druhu kozince písečného (Astragalus arenarius) zařazené do soustavy chráněných území Natura 2000.

Osobnosti - rodáci obce Semín

Mezi významné semínské rodáky patří archeolog Vincenc Častoslav Chvojka, který se narodil 8. února 1850 v Semíně. Je zakladatelem ukrajinské archeologie a zakladatelem archeologického muzea v Kyjevě.

Dalším významným semínským rodákem je Josef Krejčík, narozen 30. května 1878 v Semíně, který zastával funkci vrchního podkoního u presidenta T.G. Masaryka.

V budově bývalého renesančního zámku, se narodil 13. března 1880 Josef Gočár, český architekt především období kubismu a funkcionalismu a jeho díla patří k vrcholům české moderní architektury. Patří k našim nejvýznamnějším architektům.

Historie - areálu zámeckého pivovaru

Původně renesanční zámeček ze 16. století

Počátkem 16. století byla východně od zaniklé semínské tvrze vybudována renesanční budova. Jejím investorem byl Vilém II. z Pernštejna, který roku 1497 obec Semín a Kladruby na Labem zakoupil a potřeboval správní budovu pro západní část svého rozsáhlého panství. Budova tehdy sloužila i jako lovecký zámeček. Po roce 1691, kdy objekt již patřil do majetku císaře Leopolda I., byla budova barokně přestavěna a rozšířena o pivovar. V patře pivovaru byla zřízena roku 1723 sýpka. V roce 1780 budova zámku ztratila svůj správní účel, do roku 1855 pak sloužila k administrativním potřebám zdejšího pivovaru. Dne 13. března 1880 se zde narodil známý architekt Josef Gočár, jehož otec Alois Gočár byl v pivovaru sládkem od roku 1870. Posledním sládkem semínského pivovaru byl Jindřich Dvořák, který se stal majitelem objektu v roce 1918 a v roce 1926 ukončil vaření piva. Pivovar zde existoval 235 let. V dalších letech se z prostoru bývalého pivovaru distribuovalo pivo jiných pivovarů.

Objekt je zařazen na seznam kulturních památek pod číslem 36882/6‐2323.

SOUČASNOST
Společnost Zámecký pivovar Semín s.r.o. přišla s programem znovuoživení areálu!

Napište nám

veškeré informace o projektu na váš email

KLIKNĚTE ZDE

Současnost

V současnosti došlo k opravě věžičky zámečku a probíhá příprava otevření expozice předindustriální sladovny, expozice historie obce a slavných rodáků obce.

Stavebně dokončujeme prostory expozice humen. Zrestaurování věžičky a předindustriální sladovny proběhlo za finančního přispění Pardubického kraje. Dále se připravujeme na akci organizovanou KÚ pro Pardubický kraj - 500 let renesance, součástí této akce bude otevření nové expozice předindustriální sladovny v měsíci květnu.

Projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení připravuje projekční kancelář Ing. arch. Romana Svojanovského.

BUDOUCNOST

Budoucnost

V zrekonstruovaném areálu vznikne restaurace, ubytovací kapacita, také minipivovar, který by měl navázat na dlouholetou historii vaření piva v Semíně, dále pivní lázně a wellness centrum.

Významnou součástí areálu bude expozice předindustriální sladovny a varny, jejíž součástí budou zrestaurovaná humna a náduvník z roku 1691. Součástí této expozice bude také unikátní hvozdový valach, jedná se o technologii sušení sladu, v ČR na původním místě jsou dochovány pouze dvě tyto unikátní technologie.

Stěžejní expozicí bude expozice Josefa Gočára, našeho nejvýznamnějšího českého architekta, který se v zámečku narodil v roce 1880 a 10 let zde žil. Expozice bude věnována jeho životu a bude zde presentováno jeho rozsáhlé dílo. Autorem obsahu expozice je a na přípravě expozice se podílí Doc. Arch. Zdeněk Lukeš. Tato expozice by měla být výchozím bodem tzv. naučné stezky architekta Josefa Gočára (Semín, Lázně Bohdaneč, Pardubice, Hradec Králové).

Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR máme záměr vytvořit naučnou expozici Semínských přesypů.

KONTAKT

Kontakt

Semín č.p.1, 535 01 Semín, Pardubice

www.pivovarsemin.cz

(+420) 737-178-948

projektanti

Ing. arch. Roman Svojanovský, Ing. Monika Baráková, Ing. arch. Oldřich Mervart

investor

Zámecký pivovar Semín s.r.o.